Open
X

Flora en fauna

Oldenaller Putten

 

Ecologische quickscan of soortgerichte inventarisatie

U kunt Boomadviesbureau Duifhuizen inschakelen om te onderzoeken welke planten of dieren in uw terrein of projectgebied voorkomen. Dit kan nodig zijn als onderdeel van een ruimtelijke onderbouwing, herinrichting van een terrein,  of bij de aanvraag van een omgevingsvergunning.

In samenwerking met enkele andere ecologische adviesbureaus kunnen we de verschillende soortgroepen uitstekend in kaart brengen. Met specialistische kennis en materiaal kunnen we soortgroepen als vleermuizen, reptielen en amfibieën , grondgebonden zoogdieren, vlinders of vaatplanten inventariseren.

Faunacontrole bij boomwerkzaamheden

Voorafgaand aan snoei- of kapwerkzaamheden is het noodzakelijk om inzichtelijk te hebben welke beschermde diersoorten aanwezig zijn of gebruik maken van individuele bomen of lanen. Middels gerichte faunacontroles, vaak gecombineerd met boomveiligheidscontroles, kunnen we zicht krijgen op door vleermuizen, boommarters of jaarrond beschermde vogelsoorten die bomen gebruiken en met welke compenserende of mitigerende maatregelen deze beschermd kunnen worden. zie ook boomholteinspecties.

Wet Natuurbescherming

De nieuwe Wet Natuurbescherming heeft drie bestaande natuurwetten gecombineerd; Flora en Faunawet, Natuurbeschermingswet en Boswet. Op een aantal vlakken is deze wetgeving wat vereenvoudigd. Een aantal planten en vissoorten worden minder strikt beschermd. Binnen ruimtelijke plannen zal er echter nog altijd getoetst moeten worden op effecten op met name fauna, zoals huismussen, vleermuizen e.d.

Quickscan flora en fauna

Bij een quickscan wordt in het kader van de Wet Natuurbescherming nagegaan welke soorten aanwezig zijn in een plangebied. Middels literatuur, websites en veldbezoeken worden de effecten van de ingrepen overzichtelijk gerapporteerd. Hierna worden uitvoeringsalternatieven of voorstellen voor mitigerende of compenserende maatregelen aangereikt. Gelijktijdig toetsen we of het plangebied in Natura2000 of NNN ligt (of er vlak naast) en checken we of bomen kapvergunningsplichtig zijn (middels omgevingsvergunning/APV),  dan wel meldingsplichtig.

Ecologisch onderzoek soortgroepen

Een ecologisch onderzoek is vaak uitgebreider en om bepaalde soortgroepen in kaart te brengen dient er vaak een ruime periode, tot een jaar,  voor uitgetrokken te worden. Een juiste en realistische planning en inschatting van de zwaarte van het onderzoek of toetsing is essentieel. Wij helpen u hierbij. Aanvraag van ontheffing regelen we eventueel ook voor u.