Open
X

Bomenrecht

bomenrecht onderzoek bomenkap De eigenaar van een boom, bomen of bos is zorgplichtig voor zijn eigendommen, daarvoor dient het bomenrecht. Deze zorgplicht houdt in dat hij verplicht is de noodzakelijke zorg, VTA controles en onderhoud aan zijn bomen uit te voeren. Bij onvoldoende behoud aan het bomenrecht en boomzorg kan de eigenaar aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade of letsel.

De wet kent drie soorten zorgplicht

  • Algemene zorgplicht
    De bomen moeten regelmatig beoordeeld worden en indien nodig moeten maatregelen worden genomen. Ook regulier onderhoud valt hier onder. Controles moeten systematisch en regelmatig plaatsvinden. Verslaglegging valt hier ook onder.
  • Verhoogde zorgplicht
    Bomen moeten minstens eenmaal per jaar gecontroleerd worden als ze staan op een plaats van verhoogde gevaarzetting. Hierbij valt te denken aan voetgangerszones, parkeerplaatsen, langs campingplekken, bij bungalows, en andere plaatsen waar schade te verwachten is als er een tak uitwaait of de boom omvalt. Dit hangt deels samen met de dikte van de boom en de conditie van de boom. In een bosgebied is dit anders, jaarlijkse controle is dan niet van toepassing, mede omdat schade niet te voorzien is.
  • Onderzoeksplicht
    De onderzoeksplicht geldt voor bomen waar eerder een uitwendige afwijking of gebrek is geconstateerd, die mogelijk gevaar opleveren in de toekomst.

 

Burenrecht

Bomen geven niet alleen genoegens maar zijn ook een bron van conflicten. U kunt als particulier schade ondervinden door de nabijheid van bomen, als gevolg van wortelgroei, overhangende kronen, dood hout dat op de auto waait of zelfs omgewaaide of afgebroken bomen. Maar ook overlast, zoals schaduw, laaghangende takken of dood hout. In dat geval kunnen we u onafhankelijk bijstaan om na te gaan wat de rechten en plichten zijn van u of uw buren, of u nu de boomeigenaar bent of juist niet. Als onafhankelijke partij zijn we in staat de juiste argumenten te hanteren, op basis van boomtechnisch onderzoek of wettelijke voorschriften, gebaseerd op het Burgerlijk Wetboek, APV, bomenverordening of jurisprudentie. We adviseren dan over burenrecht, erfgrenzen, snoeirecht en omgevingsvergunningen. Wij zijn echter geen advocaat of jurist, maar fungeren altijd als boomdeskundige.

 

Rapportages geven rechtsbescherming

Bij schade moet de eiser van vergoeding of schadeloosstelling bewijzen dat er onvoldoende zorg is besteed, of dat de boom een duidelijk te constateren gebrek heeft. De eigenaar zal dus moeten weerleggen dat hij onvoldoende zorg heeft besteed, en dus moeten bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Daarom zijn rapportages zo belangrijk. Daarin staat welke bomen gecontroleerd zijn, in welke frequentie, op welke datum, soort controle, geconstateerde gebreken en afwijkingen en de daarmee samenhangende voorgestelde maatregelen en de urgentie daarvan.

Onvoldoende zorg kan zowel een gebrek aan controles betekenen als een gebrek aan regelmatig onderhoud. Als de eigenaar kan aantonen dat hij wel voldoende zorg heeft besteed aan zijn bomen, zal hij niet aansprakelijk zijn voor schade. Primair gaat het dan om voorzienbare schade, bij controle gaat het om gebreken die zichtbaar waren voordat er schade is opgetreden.

Bij storm kan pas op overmacht beroepen worden als het gaat om windkracht 11 of hoger.

Kapvergunning aanvragen

Wilt u een bepaalde boom weg hebben, dan vraagt u normaliter een omgevingsvergunning voor kap aan bij de betreffende gemeente. Binnen de WABO zijn de kapaanvragen opgenomen als integraal onderdeel van het omgevingsrecht. Elke gemeente heeft verder een eigen APV of bomenverordening, waarin vastgesteld is, hoe en wanneer er een vergunning aangevraagd moet worden.   Op basis daarvan wordt een aanvraag beoordeeld. In de meeste gevallen zijn de argumenten die u gebruikt belangrijk om tot een evenwichtige beslissing te komen. Daarom is het belangrijk uw aanvraag goed te onderbouwen.

Wij zijn hierin gespecialiseerd en hebben veel ervaring met kapaanvragen beoordelen. Ook bij bezwaarschriften en rechtszaken kunnen we u begeleiden in de afwikkeling hiervan. Bezwaarschriften zijn vaak slecht onderbouwd en de weerlegging hiervan is essentieel om bij hoorzittingen en dus een uiteindelijke rechterlijke uitspraak uw ‘zin te krijgen’.