Open
X

Veelgestelde vragen – particulieren

Kastanje Putten

Ziekten en aantastingen

Mijn boom wordt ziek, of is aangetast door een schimmel/rotting/ongedierte. Wat moet ik doen?

Bij een rotting of zwamaantasting kunt u ons foto’s mailen (bellen heeft geen zin, door de telefoon kunnen wij uw boom niet zien) met een korte beschrijving van het probleem. Na het bekijken van de foto’s beoordelen we of het zin heeft om langs te komen. U ontvangt hiervoor een prijsopgaaf. Als gelijk duidelijk is wat de oorzaak is of als langskomen geen zin heeft, hoort u dat ook van ons.

Advies naar aanleiding van uw verzonden foto’s is juridisch onvoldoende omdat er geen onderzoek ter plaatse is uitgevoerd en er geen rapport van is gemaakt. Advies over andermans bomen voeren wij sowieso niet uit, tenzij u (schriftelijk) toestemming van de eigenaar hebt. Advies per mail over boomveiligheid of rottingen voeren wij niet uit, een bezoek ter plaatse is noodzakelijk.

Mijn net geplante boom loopt slecht of niet uit, waar ligt dit aan?

Dit kan verschillende oorzaken hebben: is de boom te diep geplant, zijn de ondergrondse omstandigheden slecht, is de grondwaterstand te hoog en staan de wortels in het water? Er zijn legio oorzaken. Een onderzoek ter plaatse naar de ondergrondse omstandigheden met daaraan gekoppeld advies is het beste. Meestal kan ter plaatse achterhaald worden wat een oorzaken zijn, soms is een nadere analyse nodig.

Ik heb last van luizen in de bomen (linden/esdoorns).

Biologische bestrijding heeft de voorkeur, al zijn er geen garanties dat alle luizen verdwijnen of het probleem opgelost wordt. Wij kunnen zakjes met larven van tweestippelige lieveheersbeestjes leveren of uitzetten in de bomen. Deze larven kruipen omhoog de kroon in en vreten zeer veel luizen weg. Uitzetting vindt idealiter plaats van eind mei tot eind juni. Na die tijd heeft het weinig zin meer.

Mijn paardenkastanjeboom bloedt. Wat nu?

De boom is aangetast door de kastanjebloedingsziekte. Voer geen werkzaamheden uit aan aangetaste bomen, dit kan eventuele verspreiding helpen voorkomen. Als bomen toch gesnoeid moeten worden, ontsmet dan de zaag na elke boom. De mate van aantasting is deels bepalend voor welke maatregelen u moet treffen. Bij verregaande aantasting kan kap noodzakelijk zijn.

Mijn paardenkastanjeboom vertoont bruine vlekken op het blad.

Dit kan bladvlekkenziekte of mineermot zijn. Het is niet dodelijk voor de boom. Bestrijding kan preventief plaatsvinden middels het verwijderen van blad in de winter. Curatief het aanbrengen van knofloofextract in de grond in combinatie met het plaatsen van feromoonvallen in de kroon. NB: met knofloof zijn nog geen overtuigende resultaten behaald en feromoonvallen werken slechts tijdelijk.

Mijn boom vertoont een zwam, is dit gevaarlijk?

Dit hangt af van de soort in combinatie met de mate van aantasting en de aanwezige symptomen. Sommige zwamaantastingen zijn plaatselijk en niet agressief, anderen kunnen de boom onveilig maken met verhoogde kans op stambreuk of windworp. Een nader onderzoek is mogelijk. Wacht hier niet te lang mee, u heeft als boomeigenaar een wettelijke zorgplicht, dat ook een onderzoeksplicht behelst.

Omgevingsvergunningen voor kap

Ik wil een kapvergunning aanvragen voor een boom, hoe maak ik de meeste kans?

Dit is afhankelijk van veel factoren zoals het kapvergunningsbeleid van uw gemeente, de beoordelaar van de kapaanvragen en de argumenten waarom u een kapvergunning wilt. Is er overlast van de boom of bomen, laat dit dan duidelijk zien middels foto’s. Bij vermeende onveiligheid, laat een beknopt rapport maken over de veiligheid van de boom met onderzoek, conclusies en foto’s. Niet elk argument is ter zake doende. Gevaar en duidelijke overlast geeft meer kans, mits aantoonbaar; allergie, blaadjes, schaduw, zaadjes en katjes niet. Een rapport van een boomspecialist kan helpen.

Er zit een holte bovenin de boom, de hovenier zegt dat deze gevaarlijk is.

Hoveniers zijn meestal geen boomonderzoekers en zeggen snel dat een boom gevaarlijk is (al dan niet uit onwetendheid, onzekerheid of behoefte aan zaagklussen). Een holte is niet per se gevaarlijk. Als er een nest van vogels, boommarters of vleermuizen inzitten, zult u niet zomaar een kapvergunning krijgen. In dat geval zult u zich ook aan de Wet Natuurbescherming moeten houden. Een beknopt rapport met onderzoek naar boomveiligheid en aanwezige fauna met eventueel compenserende of mitigerende maatregelen is het beste om aan alle wetgeving te voldoen en een kapvergunning te krijgen.

Mijn kapvergunningsaanvraag is geweigerd, wat nu?

Achterhaal de redenen waarom. Is dit billijk, leg u erbij neer. Vindt u het onbillijk of is het niet beargumenteerd? Vraag om argumentatie of maak bezwaar. De mogelijkheden dat wij u hierbij kunnen helpen zijn beperkt en is maatwerk. We willen dit altijd voorafgaand met u doornemen.  Vraag of de aanvraag aangehouden kan worden en vraag wat tijd om eventueel een nader technisch onderzoek te laten uitvoeren waarbij de rapportage of brief bij de kapaanvraag gevoegd kan worden. Besluiten over andermans bomen kunnen alleen bestreden worden als u belanghebbend bent. In veel gevallen kunnen/willen we u niet verder helpen. Bijvoorbeeld omdat de gemeente het besluit voldoende onderbouwd heeft of dat wij voor betreffende gemeente werken. In een aantal gevallen verwijzen we u naar een advocaat.

Kan ik mijn gemeente aansprakelijk stellen voor eventuele schade nu mijn kapvergunning geweigerd is?

Natuurlijk niet; u vraagt de gemeente om een juridische, op weigeringsgronden gebaseerde beslissing (mag mijn boom wel of niet gekapt worden) en de gemeente zegt daar ja of nee op (als het goed is voldoende beargumenteerd). Blijkbaar heeft u onvoldoende aangetoond dat de boom gevaarlijk is, of is de overlast niet zwaarwegend genoeg. Als dit wel zo is, is het onlogisch als de kapvergunning geweigerd wordt en kunt u alsnog bezwaar maken. Als de kapvergunning geweigerd wordt, bent u echter nog wel eigenaar van de boom en heeft u nog steeds een zorgplicht.

Buren en bomen

De buren willen mijn boom weg hebben (of een gedeelte), wat kan ik het beste doen?

Eerst kijken welke rechten en plichten u heeft. Hoever staat uw boom van de erfgrens, hoe groot en oud is de boom, wat is de precieze overlast? Probeer mee te denken en bekijk het (letterlijk) van de kant van uw buren. Na meedenken komt meewerken, een paar takken die veel overlast geven kunt u misschien best missen en de boom ook. Het toppen van bomen, kandelaberen of hoog opkronen wordt sterk afgeraden, bovendien heeft u vaak voor ingrijpende snoei een vergunning nodig. Als u de eisen te ver vindt gaan, bent u niet verplicht mee te werken. U hoeft niet uw halve boom te slopen om het uw buren naar de zin te maken. Zet in ieder geval afspraken op papier en stuur deze naar de buren.

Ik wil een boom van de buren weg hebben (of een gedeelte), wat kan ik het beste doen?

Eerst kijken welke rechten en plichten u heeft. Want: Hoever staat de boom van de erfgrens, hoe groot en oud is de boom, wat is de precieze overlast. Heeft u last van blaadjes of van zwaar overhangende takken? Komt er geen enkele zonnestraal meer in de tuin of heeft u gewoon hekel aan uw buren en wilt u ze een hak zetten? Zet netjes op papier wat een overlast is en vraag of ze hierin mee willen werken door bijvoorbeeld beperkt te snoeien. Biedt eventueel aan een deel van de kosten te betalen. Eventueel kunt u in overleg ook ons inschakelen voor onafhankelijk advies en mediation binnen boomtechnische en juridische kaders. Overleg hierover met uw buren en deel indien haalbaar de kosten. Wij onderzoeken sowieso geen bomen op andermans grond zonder toestemming.

Met mij valt wel te praten, met mijn buren niet. Wat nu?

U kunt door ons een formele brief laten opstellen met een uitleg van uw probleem, en de vraag om daar binnen een bepaalde termijn wat aan te (laten) doen. U kunt ook een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren naar bijvoorbeeld de oorzaken van teruggang van conditie, welke takken wel en niet gesnoeid mogen worden of wat de ondergrondse oorzaken zijn van verslechtering van uw bomen, in het geval dat u de buren verdenkt van veroorzaker van het probleem. Het rapport kan gebruikt worden bij rechtszaken of bij schadeverhaal om uw verhaal kracht bij te zetten. U kunt ook zelf een brief opstellen met uw grieven en wat u van uw buren verlangt. Een en ander moet wel gebaseerd zijn op feiten, foto’s en argumenten en wetgeving.

Ik heb schade aan mijn bomen, veroorzaakt door derden. Wat is de beste gang van zaken?

Allereerst moet de oorzaak van de schade achterhaald worden: is het een gaslekkage, zuurstofgebrek, wortelkap, gebrek aan deugdelijk onderhoud, stambreuk als gevolg van een grote rotting of holte of verhoging van de grondwaterstand. Kortom er zijn vele oorzaken van schade, die wij onafhankelijk onderzoeken. We kunnen u dus niet garanderen dat u per definitie kans maakt op een succesvolle claim of bewijs richting derden. Immers, de oorzaak kan ook als overmacht bestempeld worden of niet bewijsbaar ten laste gelegd. Na de oorzaak van de schade achterhaald te hebben, kunnen we (gelijktijdig of later) een taxatie van de schade opstellen.

Is een taxatie een goed middel?

Mocht het duidelijk zijn dat derden aantoonbaar verwijtbaar zijn, dan kunnen we een taxatie uitvoeren van de financiële schade. Dit is zowel direct schade als indirecte schade. Een taxatie is niet per se verplicht. Het is overbodig als naar aanleiding van het onderzoeksrapport de aansprakelijk gestelde of de verzekeringsmaatschappij reeds tot vergoeding overgaat en daarmee uw probleem opgelost of uw schade vergoed is. Laat alles wel formeel vastleggen zodat er niet in een later stadium alsnog getouwtrek ontstaat.

Ik word aansprakelijk gesteld door een buurman of derden voor schade aan andermans boom of bomen. Hoe moet ik handelen?

Schakel uw rechtsbijstandverzekeraar of een advocaat in. Vraag om een onafhankelijk rapport, als dit nog niet gedaan is, weiger alle aansprakelijkheid en beloof niets. Als er een onafhankelijk rapport komt, kunt u eventueel een tegenrapport (contra-expertise) laten maken. Let op: niet alle boomverzorgingsbedrijven zijn onafhankelijk. Een contra-expertise doet het onderzoek zoals uitgevoerd door de tegenpartij opnieuw, waarbij een vergelijk wordt gemaakt tussen beider conclusies.

Er is een boom of tak van een boom van de gemeente op mijn dak/auto/woonark/kind gewaaid. Wat is de beste manier om hierop te reageren?

Maak zo snel mogelijk foto’s van de situatie, en schrijf de gemeente aan of laat een brief opstellen namens u door een advocaat, rechtsbijstand in samenwerking met een boomdeskundige. U moet eerst aantonen dat de gemeente onvoldoende zorg aan de bomen heeft besteed (dus geen visuele controles, geen of onvoldoende onderhoud). Dit is lastig, omdat gemeenten dit tegenwoordig standaard (laten) uitvoeren. De gemeente zal hierbij de betreffende rapportages gebruiken als reden voor afwijzing van claims. Als de gemeente niets kan aantonen dan wordt er vaak wel betaald.

Er is een boom of tak van een boom van mijn buur op mijn dak/auto/woonark/kind gewaaid. Wat is de beste manier om hierop te reageren?

Wie eist, bewijst. Dus u zal aan moeten tonen dat uw buur zijn zorgplicht onvoldoende is nagekomen. In de praktijk zal uw buur dan middels factuur of rapportage aan moeten tonen dat de boom voldoende onderzocht/onderhouden is. Mogelijk heeft uw buur een aansprakelijkheidsverzekering om de schade te betalen.

De gemeente wil bomen kappen in onze straat, wij willen de bomen behouden.

Doe navraag over de argumenten waarom de bomen verwijderd moeten worden. De meeste gemeenten gaan zorgvuldig met hun bomen om en kappen meestal niet ‘zomaar’, al is het maar omdat het veel geld kost en er in de regel veel geïnvesteerd is in de bomen. Bomen kunnen onveilig zijn, ook al lijken ze kerngezond. Vraag om argumenten, of rapportages waaruit onveiligheid of instabiliteit blijkt. Mogelijk staat de gemeente open voor een contra-expertise, aanvullend onderzoek of alternatieven voor kap. Wij kunnen dit in een aantal gevallen voor u uitvoeren, maar onder voorbehoud van onafhankelijkheid en altijd in overleg met betreffende gemeente.  Wij kunnen ook dergelijke onderzoeken weigeren, bijvoorbeeld omdat we al voor dezelfde gemeente werkzaamheden verrichten.