Open
X

Nader technisch onderzoek

Nader Technisch Onderzoeken bomen NieuwkoopSoms hebben bomen zichtbare afwijkingen, zoals de vruchtlichamen van een zwam, een holte of inrotting, of veel vorming van dood hout in de kroon. Veel gebreken manifesteren zich vaak nadat ondergrondse beschadigingen zijn opgetreden. Of omdat de groeiplaats van de boom niet geschikt genoeg is. Hierdoor kan instabiliteit of windworp optreden met mogelijk risico’s voor de omgeving. Uit een boomveiligheidscontrole rollen vaak een aantal uit te voeren nader technisch onderzoeken, afhankelijk van de kwaliteit van het boombestand en de gevaarzetting.

Onderzoek stam- of takbreuk

Met behulp van apparatuur zoals de Picus geluidstomograaf of resistograaf sporen we zwakke plekken in de stam op. Dit kan op een professionele manier en zonder veel schade aan de boom toe te brengen. Meestal gaat het bij nader technisch onderzoek (NTO) om bomen die binnen een VTA controle als risicoboom zijn geclassificeerd, maar waarbij niet duidelijk te zien is hoe groot het risico op windworp of stam/takbreuk is. In de regel wordt na een grootschalige boomveiligheidscontrole 1-3 % van de bomen nader onderzocht.

Boomholten op hoogte inspecteren

Ook holten op hoogte kunnen geïnspecteerd worden. Hierbij inspecteren we niet alleen op boomveiligheid, maar ook op aanwezigheid van broedende vogels, vleermuizen en andere dieren die in het kader van de Flora- en Faunawet beschermd zijn. We kunnen gebruik maken van een hoogwerker of boomcamera. Indien noodzakelijk adviseren we gerichte maatregelen om de risico’s op stambreuk of windworp te verminderen of weg te nemen, of juist om de boom te handhaven.

Snelle aanlevering rapportage

Wij werken met een zelfontwikkelde computerapplicatie om nader technische onderzoeken snel en systematisch te verwerken. Indien gewenst kunnen we de resultaten nog dezelfde dag digitaal aanleveren. In deze rapportage worden de onderzoeksmethoden, resultaten, conclusies en adviezen beschreven, tezamen met verduidelijkende foto’s.

Elk nader technisch onderzoek bestaat uit vier facetten:

  • onderzoeken; het inschatten van de ernst van de gebreken en gericht visueel onderzoek uitvoeren ondersteund met relevante apparatuur, rekening houden met de boomsoort, afwijking en gevolgen
  • onderbouwen: gegevens uit het onderzoek gebruiken om gefundeerd een conclusie te kunnen trekken over de biologische en mechanische gevolgen voor de boom en de omgeving
  • registreren: eenduidig en repeteerbaar vastleggen van de onderbouwde gegevens inclusief maatregelen met urgentie
  • uitvoeren: het (laten) uitvoeren van de maatregel en vastleggen wanneer dit uitgevoerd is.