Open
X

Fauna-inspecties (boomholten)

Een boom staat niet op zichzelf, maar is een onmisbare schakel in de ecologie. Allerlei vogels, insecten en zoogdieren maken gebruik van de boom. Deze flora en fauna is wettelijk beschermd. Een gerichte inventarisatie van de aanwezigheid van m.n. fauna is noodzakelijk om passende maatregelen te kunnen nemen om deze te beschermen. Het gaat dan vaak om inspectie van boomholten die als vaste rust- of verblijfplaats fungeren voor jaarrond beschermde soorten als uilen, spechten of boommarters.

Middels gerichte controles of nader onderzoek kunnen we de ecologische potentie van individuele bomen of lanen in kaart brengen of juist het daadwerkelijk gebruik ervan. We hebben ruime ervaring in fauna-inspecties van boomholten. Door deze fauna-inspecties kunnen passende maatregelen genomen worden om overtreding van de Wet Natuurbescherming te voorkomen en stellen we praktische maatregelen voor om boomveiligheid en bescherming van fauna daadwerkelijk in praktijk te brengen.