Open
X

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOMADVIESBUREAU DUIFHUIZEN

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met ons gesloten overeenkomsten en door ons aangeboden diensten, tenzij afwijking hiervan schriftelijk is overeengekomen.
 2. Overeenkomsten komen tot stand door een opdrachtbevestiging waarin in ieder geval een omschrijving van de overeengekomen opdracht en de tarieven/het honorarium staat vermeld. Tenzij anders is overeengekomen, is het honorarium exclusief BTW, reis- en verblijfskosten.
 3. De tussen partijen gesloten overeenkomst is een overeenkomst in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij Boomadviesbureau Duifhuizen zich jegens opdrachtgever verbindt in haar opdracht advieswerkzaamheden te verrichten terzake boomtechnische aangelegenheden.
 4. Een door ons uitgebracht advies inhoudende een goedkeuring van een boom is één jaar geldig. De opdrachtgever is na het verstrijken van deze periode zelf verantwoordelijk het inwinnen van vervolgadvies. Boomadviesbureau Duifhuizen adviseert opdrachtgever in elk geval eenmaal per jaar advies in te winnen.
 5. Wij zijn bevoegd werkzaamheden onder onze leiding door anderen te doen uitvoeren, zulks onverminderd onze verantwoordelijkheid voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.
 6. Zodra uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden, om welke reden dan ook, (tijdelijk) niet mogelijk blijkt, dan zullen wij dit terstond kenbaar maken aan opdrachtgever en zullen partijen over de verdere uitvoering van de overeenkomst met elkaar in overleg treden.
 7. Indien wij door overmacht (dit wil zeggen omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan ons zijn toe te rekenen) niet in staat zijn enige uit hoofde van een overeenkomst op ons rustende verplichting te voldoen, hebben wij te onzer keuze het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel door eenvoudige kennisgeving aan opdrachtgever en zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 8. Wij maken voor de uitvoering van de opdracht gebruik van de gegevens die ons door opdrachtgever worden verstrekt. Opdrachtgever dient ons volledig te informeren over alle haar bekende informatie terzake de te onderzoeken bomen. Hierbij dient onder meer te worden gedacht aan de aanwezigheid van (op het moment van onderzoek wellicht niet waarneembare) schadelijke paddestoelen rondom of op de desbetreffende bomen. Ook gaat het hierbij om in het verleden uitgevoerde ondergrondse werkzaamheden of informatie over de ondergrondse situatie die redelijkerwijs ten tijde van het onderzoek niet direct waarneembaar is. KLIC meldingen zijn de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
 9. Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en/of (on)volledigheid van de door haar aan ons verstrekte gegevens. Ditzelfde geldt in het geval derden ten behoeve van opdrachtgever aan ons gegevens dienen te verstrekken.
 10. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de locatie waar wij onze werkzaamheden dienen te verrichten, ons de vrije mogelijkheden biedt de tussen partijen gesloten overeenkomst onbelemmerd en naar behoren uit te voeren, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn extra kosten en/of stagnatiekosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 11. Opdrachtnemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgave van redenen beëindigen/ontbinden indien opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, geliquideerd wordt, na schriftelijke ingebrekestelling daartoe onverkort tekort blijft schieten in de nakoming van zijn verplichtingen, alsmede indien wij grond hebben te vrezen dat opdrachtgever niet aan haar verplichtingen zal voldoen en/of voor zover wij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd hebben zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.
 12. In de onder punt 11 genoemde gevallen zijn wij bevoegd verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden, één en ander onverminderd ons recht schadevergoeding van opdrachtgever te vorderen.
 13. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enige korting of verrekening. Opdrachtgever is in verzuim door het enkele verstrijken van deze betalingstermijn van 14 dagen. Opdrachtgever is niet gerechtigd haar betalingsverplichting jegens ons op te schorten om welke reden dan ook.
 14. Bij opdrachten die een tijdspanne omvatten van meer dan 3 kalendermaanden vindt de betaling plaats in maandelijkse termijnen naar rato van de voortgang van de werkzaamheden.
 15. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever ons een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke (handels)rente. Hiernaast is opdrachtgever in geval van niet (tijdige) betaling gehouden tot betaling van alle door ons noodzakelijkerwijs gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten (volledige kosten van juridische bijstand daaronder begrepen), welke minimaal zullen worden berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 16. Indien opdrachtgever jegens ons in gebreke is met de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, zijn onze verplichtingen tot nakoming automatisch en onmiddellijk opgeschort, totdat opdrachtgever volledige betaling heeft voldaan van hetgeen zij opeisbaar verschuldigd is (inclusief rente en kosten), alsmede zijn wij gerechtigd van opdrachtgever onmiddellijke betaling en/of een afdoende zekerheid voor nakoming van diens verplichtingen te verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie, af te geven door een Nederlandse bankinstelling.
 17. Van opdrachtgever ontvangen betalingen zullen allereerst in mindering strekken op kosten en vertragingsrente. Ontvangen betalingen worden vervolgens eerst op de oudste openstaande factuur afgeboekt.
 18. Hoewel wij ons jegens opdrachtgever verbinden om naar beste kunnen uitvoering aan de aan ons verstrekte opdracht te geven, zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade, uit welke hoofde dan ook (waaronder begrepen schade voorvloeiend uit eventuele fouten in de meetgegevens en/of defecten in de gebruikte (meet)apparatuur), die opdrachtgever en/of een derde lijdt wegens niet behoorlijke nakoming van de opdracht, behoudens voor zover opdrachtgever bewijst dat ons opzet en/of grove schuld kan worden verweten.
 19. Opdrachtgever vrijwaart ons gaaf en onvoorwaardelijk terzake van aanspraken van derden, welke ontstaan uit en/of samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst.
 20. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade aan eigendommen van opdrachtgever, schade aan eigendommen van derden, bedrijfs- of stagnatieschade, dan wel enige andere (gevolg)schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
 21. Wij sluiten uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van redelijkerwijs niet te verwachten factoren c.q. omstandigheden, waarbij kan worden gedacht aan storm of overvloedige regenval waarmee wij redelijkerwijs geen rekening behoefden te houden.
 22. Elke aansprakelijkheid van ons vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag waarop de opdracht door voltooiing op opzegging is geëindigd. De opdracht wordt geacht in elk geval voltooid te zijn op de dag waarop wij (schriftelijk) advies aan opdrachtgever hebben uitgebracht.
 23. Indien en voor zover wij, ondanks het hiervoor bepaalde, in voorkomend geval door een bevoegde rechterlijke instantie toch aansprakelijk worden geacht in enig geval, zal onze aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook in alle gevallen zijn begrensd tot maximaal het door ons aan opdrachtgever gefactureerde honorarium van de terzake doende opdracht.
 24. Op alle overeenkomsten, gesloten onder deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden te onzer keuze beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, dan wel de volgens de wet bevoegde rechter.